Veiligheid En Gezondheid

Beide Handjes wil kinderen, ouders en Pedagogisch medewerkers graag een gezonde en veilige omgeving bieden, waarin een ieder de ruimte heeft om zich thuis te voelen en te ontwikkelen. Gezondheid en veiligheid vormt dan ook een belangrijk uitgangspunt bij de inrichting van de ruimtes, de voeding, de activiteiten en de regels en protocollen die we hanteren.

Missie Beide Handjes:

Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang. Dit doen we door:

  • kinderen af te schermen van grote risico’s
  • kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s
  • kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling

Visie Beide Handjes:

Onze visie op opvoeding en ontwikkeling vormt de basis van de dagelijkse omgang met de kinderen en wordt gekenmerkt door de volgende aspecten:

  • respect – we werken vanuit de basisgedachte dat ieder kind uniek is;
  • ieder kind is van nature een sociaal wezen en gericht op het ontdekken van de wereld om zich heen;
  • ieder kind heeft behoefte aan veiligheid, structuur, ritme en continuïteit;
  • ieder kind is gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Kinderen kunnen zich ontwikkelen vanuit een veilige en vertrouwde omgeving. Alhoewel ieder kind algemene fasen doorloopt, doet ieder kind dit in zijn eigen tempo en op zijn eigen wijze. Door de kennis die de pedagogisch medewerkers bezitten over de ontwikkeling van kinderen kunnen we de kinderen begeleiden in de fase waarin zij zich bevinden. We bieden kinderen hiervoor de ruimte en de mogelijkheden. We leren de kinderen om hun eigen keuzes te maken, kritisch na te denken en creatief oplossingen te bedenken. In groepsopvang leren kinderen rekening te houden met anderen, verschillen tussen elkaar te accepteren en voor zichzelf op te komen.

Beide Handjes staat voor opvang waar gewerkt wordt vanuit passie en vanuit waar we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles.

Doel van Beide Handjes

Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:

1) het bewustzijn van mogelijke risico’s,

2) het voeren van een goed beleid op grote risico’s en

3) het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen.

Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Mocht u ons gehele veiligheid en gezondheidsbeleid willen lezen dan kunt u dit aanvragen via onze contact pagina.