Pedagogisch Coach/Beleidsmedewerker

Uitgangspunt voor ons coaching plan zijn de wettelijke eisen zoals opgenomen in de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Alle pedagogisch medewerkers hebben recht op coaching, zodat de professionaliteit van de pedagogisch medewerkers in ontwikkeling blijft. Met het pedagogisch coaching plan willen we ervoor zorgen dat pedagogisch medewerkers opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk uitvoeren volgens het pedagogische beleid. Dit doen we door de inzet van pedagogische coaching en bijscholing. Het coaching plan maakt deel uit van het scholingsbeleid van onze Kinderopvang. Bij Beide Handjes hebben we gekozen om de functie beleidsmedewerker en coach samen te voegen tot 1 functie. Deze functie wordt vervuld door Roxanne Huisman. Daarnaast werkt ze op de babygroep.

Visie en missie

Visie

Onze visie op opvoeding en ontwikkeling vormt de basis van de dagelijkse omgang met de kinderen en wordt gekenmerkt door de volgende aspecten:

  • respect – we werken vanuit de basisgedachte dat ieder kind uniek is;
  • ieder kind is van nature een sociaal wezen en gericht op het ontdekken van de wereld om zich heen;
  • ieder kind heeft behoefte aan veiligheid, structuur, ritme en continuïteit;
  • ieder kind is gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Kinderen kunnen zich ontwikkelen vanuit een veilige en vertrouwde omgeving. Alhoewel ieder kind algemene fasen doorloopt, doet ieder kind dit in zijn eigen tempo en op zijn eigen wijze. Door de kennis die de pedagogisch medewerkers bezitten over de ontwikkeling van kinderen kunnen zij de kinderen begeleiden in de fase waarin zij zich bevinden. Zij bieden kinderen hiervoor de ruimte en de mogelijkheden. Zij leren de kinderen om hun eigen keuzes te maken, kritisch na te denken en creatief oplossingen te bedenken. In groepsopvang leren kinderen rekening te houden met anderen, verschillen tussen elkaar te accepteren en voor zichzelf op te komen.

Missie

Door goed naar kinderen te kijken, weet je wat ze nodig hebben. Elk kind is uniek en ontwikkelt zich in z’n eigen tempo. We willen de kinderen die zorg geven waardoor ze verder komen in hun ontwikkeling. Hierbij is het belangrijk dat de pedagogisch medewerkers de 6 interactievaardigheden goed inzetten.

Mocht u ons gehele pedagogisch coach/beleidsmedewerkerplan willen lezen dan kunt u dit aanvragen via onze contact pagina.